Revytrex

Privatumo taisyklės

BASF SE (toliau – „Mes“) asmens duomenų apsauga yra itin svarbi. Žemiau pateikiama informacija apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, jeigu užsisakysite naujienlaiškio prenumeratą.

Daugiau informacijos apie tai, kokią asmeninę informaciją mes renkame Jums apsilankius mūsų tinklapyje, galite rasti Privatumo Politikoje .

Kas yra duomenų valdytojas?

BASF UAB,
Spaudos g. 6-1
LT-05132 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 2107450

(toliau – „BASF“)

Kas yra duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galima kreiptis?

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra p. Ralf Herold. Galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu elektroniniu paštu ralf.herold@basf.com ar telefonu, numeriu Tel.: +49 (0) 621 60 43785.

Kokių kategorijų asmens duomenis mes tvarkysime ir kaip juos rinksime?

Jeigu prenumeruosite naujienlaiškį, mes rinksime asmens duomenis, prašomus nurodyti registracijos formoje, t.y. el. pašto adresą, arba Jūs nurodysite daugiau duomenų.

Mes renkame šiuos asmens duomenis tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs registruojatės gauti naujienlaiškį. Jūsų IP adresas bus saugomas, kai lankotės mūsų tinklapyje.

Kokie tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisėtas pagrindas?

Naujienlaiškiu BASF informuoja Jus apie BASF siūlomus produktus ir paslaugas, susijusias su pasėlių apsauga, taip pat produktų registraciją ar suteikia informaciją apie renginius. Jei registruositės gauti naujienlaiškio prenumeratą, mes rinksime, saugosime ir naudosime Jūsų asmens duomenis tik naujielaiškio(-ių) pristatymo Jūsų prenumeruotu komunikacijos kanalu tikslu. Taip pat mes saugome Jūsų IP adresą, siekdami įrodyti Jūsų duotą sutikimą.

Tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtas pagrindas yra Jūsų registracijos metu duotas sutikimas, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 str. 1 d. a) p.

Kam perduodami Jūsų asmens duomenys?

Mūsų įmonėje atskleisime Jūsų asmens duomenis tik tiems darbuotojams, kurie dalyvauja naujienlaiškio paslaugos Jums teikime ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina siekiant suteikti šią paslaugą.

Elektroninio naujienlaiškio siuntimui mes naudojame UAB Mailerlite, įsikūrusios Paupio 46, Vilnius, Lietuva, paslaugą Mailerlite (toliau – „Mailerlite”). Prenumeruojant vieną ar daugiau mūsų elektroniniu paštu siunčiamų naujienlaiškių, jūsų elektroninio pašto adresas, kurį pateikėte registracijos metu, yra perduodamas ir saugomas Mailerlite serveryje, Lietuvoje. Mailerlite mūsų vardu saugo ir naudoja jūsų el. pašto adresą tik naujienlaiškio siutimo tikslais. Paslaugų optimizavimui naujienlaiškyje įdiegtas analitinis pikselis. Šis pikselis yra visiškai anoniminis, juo neįmanoma nustatyti elektroninio laiško gavėjo.

Trumpųjų SMS žinučių siuntimui mes naudojame UAB Rinitex, Kalvarijų g. 1, Vilnius paslaugą. Užsisakius SMS naujienlaiškį, Jūsų telefono numerio duomenys bus perduodami ir saugomi UAB Rinitex, esančio Lietuvoje, ES.

Tolesniam informacijos perdavimui telefonu mes naudojame UAB Rinitex, Kalvarijų g. 1, Vilnius, paslaugą. Pageidaujant, kad toliau informaciją Jums teiktumėme telefonu, Jūsų telefono numeris bus perduodami ir saugomi UAB Rinitex, esančio Lietuvoje, ES.

Pašto siuntinių siuntimui mes naudojame UAB Unifiedpost, Užubalių k., Avižienių sen., LT-14180 Vilniaus r. sav, Lietuva paslaugas. Užsisakius naujienlaiškio prenumeratą paštu, Jūsų vardas, pavardė ir adresas, bus perduodami ir saugomi UAB Unifiedpost, esantį Lietuvoje, ES.

Kaip ilgai mes saugosime Jūsų asmens duomenis?

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis, reikalingus naujienlaiškio paslaugai teikti tol, kol norėsite tokią paslaugą iš mūsų gauti.

Kiekvieno elektroniniu paštu gaunamo naujienlaiškio apačioje rasite nuorodą, kurią paspaudę bet kada galėsite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Jūs taip pat bet kada galite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, atsiųsdamas(a) mums elektroninio pašto ar pašto žinutę aukščiau nurodytais adresais. Jeigu atšauksite savo sutikimą atsisakydami prenumeratos, tai nedarys poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jūs galite pasirinkti atsisakyti regioninio konsultacijų naujienlaiškio prenumeratos visais anksčiau nurodtais siuntimo kanalais ar vienu iš jų.

Kai atsisakote naujienlaiškio prenumeratos, Jūsų asmens duomenys, kurie buvo saugomi, siekiant Jums persiųsti naujienlaiškį, bus ištrinti, jei toks ištrynimas neprieštarauja įstatymu nustatytiems duomenų saugojimo reikalavimams.

Kokios Jūsų duomenų apsaugos teisės?

Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi ir informacija, susijusi su tokiais asmens duomenimis, yra mūsų saugoma. Išsamesnė informacija pateikiama BDAR 15 straipsnyje. Jūs galite kreiptis į mus, jog ištaisytumėme netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis ar ištrintumėme visus mūsų saugomus su Jumis susijusius asmens duomenis. Išsamesnė informacija pateikiama BDAR 16 ir 17 straipsniuose. Papildomai, Jūs turite teisę apriboti ir nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, remiantis BDAR 18 ir 21 straipsniais, o taip pat teisę iš mūsų gauti su Jumis susijusius ir mūsų saugomus asmens duomenis ir persiųsti tokius duomenis kitam duomenų valdytojui, remiantis BDAR 20 straipsniu. Pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, duomenų subjektas taip pat turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas yra vykdomas pagal 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą, remiantis tomis nuostatomis. BASF vykdys aukščiau minėtus prašymus jei ir tokiu mastu, kiek jų laikymasis yra privalomas pagal taikomus įstatymus.

Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su vykdoma tiesiogine rinkodara.

BASF įsipareigoja nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikti duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą pagal 15–22 straipsnius. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Pažymėtina, jog kai BASF turi pagrįstų abejonių dėl 15–21 straipsniuose nurodytą prašymą pateikusio fizinio asmens tapatybės, BASF gali paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos norint patvirtinti duomenų subjekto tapatybę.

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, remiantis BDAR 77 straipsniu. Atsakinga priežiūros institucija dėl tokių skundų:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6
09310 Vilnius
Lietuva

Į viršų